П О Л И Т И К А

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, видовете лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и правата, които притежават физическите лица във връзка с използването на предоставените от тях данни. Всички лични данни се събират, обработват и унищожават в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета (наричан по-долу Регламента) и относимото към сигурността и защитата на информацията законодателство в Република България.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Субект на данни” е физическо лице, което е идентифицирано или би могло да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, представляваща лични данни на същото.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ означава компетентният орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в националното законодателство. В настоящия случай Администратор на лични данни е https://pr22a.eu/

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Лице с достъп до данни“ е всяко лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия, което има достъп до лични данни, може да ги обработва само по указание на администратора, освен ако в закон е предвидено друго.

„Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

„Поверителност“ е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване.

Да поговорим за някое свежо решение, в помощ на вашия бизнес?

    „Гледаме в бъдещето, виждаме заедно!“

    Телефон за връзка:

    +359899609829