През 2016г. бе приет т.нар. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Силата на този регламент е наднационален и имплементирането му в законодателството на всяка страна членка е задължително, дори и за Великобритания. Всички лични данни, можещи да ви идентифицират като индивид попадат под тази задължителна регулация – за фирми и физически лица, чиято дейност изисква да обработват такива данни с ясното съгласие на потребителя/клиента.

GDPR решение

Накратко целта на регламента е да установи система за съхранение на данните, които ние неминуемо имаме нужда да обработваме и получаваме, както във виртуалното пространство, така и в реалното. Независимо от вида на вашия сайт е необходимо да запознаете всеки посетител с вашата „Политиката за поверителност“, която сте определили. Поради зачестилите в годините назад злоупотреби с такъв тип данни, европейското и българското законодателство предвиждат сурови парични глоби за неспазване правилата на регламента за защита на личните данни.

Изпратете ни запитване и ние ще изработим вашите „Политика за поверителност“ и „Общи условия“

    Телефон за връзка:

    +359899609829